Terug

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting

 • Snelle levering in Nederland en België
 • Voor 17:00 besteld, morgen in huis
 • Wekelijks nieuwe artikelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Allernieuwste.nl en LaGloss zijn officiële handelsnamen van Klantomatic BV te Broek op Langedijk.
Allernieuwste.nl en LaGloss zijn voorzien van merkrecht.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Allernieuwste.nl en zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Allernieuwste.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Allernieuwste.nl zijn vrijblijvend en Allernieuwste.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten

 1. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zonder meer voor eigen kosten retourneren waarna je je geld (excl. de verzendkosten naar Allernieuwste.nl) terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Allernieuwste.nl worden afgeleverd.
Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Allernieuwste.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet Allernieuwste.nl zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Allernieuwste.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Allernieuwste.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar [email protected] zodat wij je zending verwachten.
LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen

 1. Betalingen

5.1 Allernieuwste.nl accepteert alleen de in de webshop aangeboden betalingen, waaronder IDEAL-betalingen. U dient altijd van te voren uw betaling te voldoen, alvorens wij de bestelling versturen.
Bij bankoverschrijving wachten wij dan ook tot de betaling binnen is. Mocht de bestelling na 5 dagen niet betaald zijn dan zullen wij de bestelling annuleren.

 1. Levering

6.1 De door Allernieuwste.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Het geleverde product kan enigszins afwijken van de afbeeldingen van het bestelde product (kleur, verpakking). Allernieuwste.nl koopt in bij betrouwbare leveranciers. Voor zover dat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden houden wij toezicht op "eerlijke handel". Als blijkt dat een producent of leverancier van bepaalde artikelen zich niet als een goed ondernemer gedraagt, dan nemen wij de betreffende producten uit ons assortiment.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Allernieuwste.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Allernieuwste.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Allernieuwste.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Allernieuwste.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Allernieuwste.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Allernieuwste.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Allernieuwste.nl
9.2 De administratie van Allernieuwste.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Allernieuwste.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Allernieuwste.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Allernieuwste.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Allernieuwste.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Allernieuwste.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Allernieuwste.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »